KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Widan Polska Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Przemyślu, ul. Jasińskiego 56B, tel.: 16 678 98 41, e-mail: przemysl@widan.eu
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: rodo.inspektor@widan.eu
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. B i c Rozporządzenia:
  • Przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury;
  • Przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe;
  • Przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych;
  • Przez czas 5 lat od ostatniej wykonanej czynności w celach marketingu bezpośredniego.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres min. 5 lat od ostatniej czynności wykonanej na danych
 5. Państwa dane osobowe podczas wykonywania obowiązków służbowych mogą być przekazywane innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  • Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  • Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania płatności na Państwa rzecz;
  • Podmiotom nabywającym wierzytelności w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków po terminie;
  • Podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych;
  • dostawcom usług informatycznych lub innym podmiotom, z którymi administrator lub Podmiot Przetwarzający zawarli umowę powierzenia lub pod powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  • organom administracji publicznej;
  • podmiotom współpracującym w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w Akcjach promocyjnych. Państwa dane mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) w zakresie danych podanych przez Państwa oraz danych Państwa aktywności w Akcjach promocyjnych. Efektem profilowania może być przypisanie Państwu statusu rozliczeń podatkowych, przesłanie dopasowanej do Państwa potrzeb komunikacji oraz przygotowanie raportów statystycznych.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prawidłowej realizacji umowy. Konsekwencją nie podania w/w danych bądź niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie w zakresie o którym mowa w punktach 3 i 5 skutkować będą brakiem możliwości współpracy i/lub nieprawidłową realizacją zawartej Umowy.